תילתעמ םיליפעמ רורחש
9.10.45
רמשמ תוריס 3 -ב הלבחו "תובכרה ליל"
1.11.45
"תובכרה ליל"
1.11.45
"תובכרה ליל"
1.11.45
ןיעה-שארב יאבצ הנחממ קשנ תמרחה
22.11.45
ילע-ינדיסו הגלוא-תעבג תרטשמ ץוציפ
24.11.45
םילשוריב תשלובהו הרטשמה הטמ ץוציפ
ופיב תשלובה לש יזוחמה הטמה ץוציפ
ביבא-לתב הכורעתה ישרגמב יאבצה הנחמה
27.11.45
םילשוריב תשלובהו הרטשמה הטמ ץוציפ
27.11.45
הרדחב ףסכה תבכר לע הפקתה
12.1.46
םילשוריב יזכרמה רהוסה-תיב לע לפנה תפקתה
19.1.46
םילשוריב יזכרמה רהוסה-תיב לע לפנה תפקתה
19.1.46
למרכה לע ראדרה תנחתו הגלוא-תעבג תרטשמ
20.1.46
(ףונ-לת) ריקעב יאבצה הנחמל הרידח
28.1.46
ביבא-לתב ריוואה ליח הנחממ קשנ תמרחה
3.2.46
ןולוחב קנבורגא 'כשב יאבצ הנחממ קשנ תמרחה
6.2.46
למרכה-רה לע ראדרה לע תרזוח הפקתה
21.2.46
ןינ'גו ןיקתיו-רפכ ,הנורשב תדיינה הרטשמה
22.2.46
הניטסקבו דולב יאבצה הפועתה הדש
25.2.46
ןיקריס-רפכב יאבצה הפועתה הדש
25.2.46
(ןיפירצ) דנפרסב יאבצה הנחמל הרידח
6.3.46
ביבא-לתב "טייגניו ליל"
27.3.46
ץראה םורדב לזרבה תליסמב הלבח
2.4.46
לזרבה תליסמב הלבחו הפיחב ןמענ רשג ץוציפ
2.4.46
ןג-תמר תרטשמ תפקתה
23.4.46
ביבא-לתב ןוקריה בוחרב יאבצ הנחמ תפקתה
24.4.46
ןיקריס-רפכו ןענ ,ביבא-לת דיל תובכר תפקתה
10.6.46
"םירשגה ליל"
17.6.46
הפיחב תבכרה לש הכאלמה-יתב לע הפקתה
17.6.46
ביבא-לתב םיטירב םיניצק השימח תפיטח
18.6.46
דוד-ךלמה ןולמ ץוציפ
22.7.46